Shi Yan Ming visits Zen Dragon School of Martial Arts

March 13, 2007

Shi Yan Ming and David Bowers