The following is Shifu Shi Yan Ming’s lineage going back to Fu Yu Chan Shi, Abbot of the Temple at the beginning of the Song Dynasty to the 21st century and current Abbot Yong Xin.

Shaolin Lineage Poem

1. Fu Yu
2. Hui Ju
3. Zhi An
4. Zi An
5. Jue Xun
6. Liao Gai
7. Ben Zheng
8. Yuan Sheng
9. Ke Gai
10. Wu Lei
11. Zhou Fu
12. Hong Rong
13. Pu Bian
14. Guang Shun
15. Zong Xiang
16. Dao Hu
17. Qing Wang
18. Tong Ti
19. Xuan Kui
20. Zu Qin
21. Qing Ning
22. Jing Fu
23. Zhen Le
24. Ru Dian
25. Hai An
26. Zhan Yin
27. Ji Fang
28. Chun Yuan
29. Zhen Xin
30. Su Dian
31. De Bao
32. Xing Zheng
33. Yong Qian & current Abbot of Shaolin Temple China, Yong Xin
34. Yan Ming